Select language Tiếng Việt English

Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

Contact
ELITE Co., Ltd
Adress : 58 Binh Long, Ward Phu Thanh
Distreet Tan Phu. HCMC - VIETNAM
Tel: +84 8 39783379 - Fax : +84 8 38610963
email: elite@eli.vn - elite99999@gmail.com
 
  Contact with us via Mail:
Fullname: *
Address: *
Company:  
Tel: *
Email: *
Contents: *